tomekk

35 tekstów – auto­rem jest to­mekk.

W Życiu nie ma nic pew­ne­go.Człowiek może być tyl­ko pew­ny siebie i pew­ny te­go kim jest.Do reszty mniej wątpliwość. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 29 maja 2010, 12:47

Naj­większym pa­radok­sem miłości jest to,że dwoję ludzi się kocha a nie mogą być razem. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 27 maja 2010, 14:59

Życie w tym miej­scu ob­sy­pało Cię złoty­mi różami.Te­raz masz to cze­go chciałaś tyl­ko nas w tym zabrakło.. 

myśl
zebrała 21 fiszek • 24 maja 2010, 20:33

Zro­biłem już wszys­tko co mogłem by po­kazać Ci jak działa mój umysł i ser­ce.Każdy de­tal za­warłem w słowach gdyż nie możesz spoj­rzeć w mo­je oczy.Po­kazałem Ci zdjęcia i wszys­tko co z nami [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 22 maja 2010, 18:20

Te­raz to ja odejdę lecz zos­tanę ta­ki sam. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 21 maja 2010, 14:20

Mówi­my so­bie Kocham,mówi­my so­bie Tęsknie,Mówi­my Myślę,Mówi­my zaw­sze a tak na prawdę to tyl­ko pus­te słowa.Bo gdy­byśmy kocha­li nie po­leg­li­byśmy na pier­wszej lep­szej przeszkodzie. 

myśl
zebrała 24 fiszki • 20 maja 2010, 19:10

Mu­sisz nieść ten ple­cak sam.Mu­sisz nieść ten ból i myśl przed siebie.Mu­sisz żyć choćby sam do końca świata.. 

myśl
zebrała 18 fiszek • 18 maja 2010, 15:03

Pot­ra­fimy kochać in­nych lecz nie pot­ra­fimy siebie. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 17 maja 2010, 16:34

Leżeliśmy ra­zem pod ko­cem i roz­ma­wialiśmy na każdy te­mat.Mog­liśmy ro­bić to sa­mo przez długi czas i nig­dy nie by­liśmy znudze­ni.Do szczęścia pot­rzeb­ne były nam tyl­ko 3 ele­men­ty: koc,her­ba­ta i nasze serca. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 15 maja 2010, 11:01

Obo­je po­pełni­liśmy błąd.Ja pot­ra­fię nieść swój ciężar to dlacze­go Ty nie pot­ra­fisz swojego? 

myśl
zebrała 10 fiszek • 14 maja 2010, 09:39
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
S T U
Pokaż
Kalendarz
Aktywność